Últimes dades de la pandèmia de la Covid19

Per conèixer les últimes dades de la pandèmia a Badalona feu click aquí:

https://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/

Per conèixer la situació de la pandemia a Catalunya feu click sota la imatge:

https://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus

Per saber com estar la situació a la resta d’Espanya, Europa i el món, feu click sota la imatge:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm